Page 104 - Aalesund Oljeklede

EN/ ISo normer
ISO 11612:2008
(
erstatter EN 531)
FLAMMEHEMMENDE
PlaggsomersertifisertihenholdtilISO11612skalbeskyttebrukermotflam-
meellerannenkontaktmedvarmeogstandardenspesifisererf|lgendekrav:
A1 Begrensetflammesprening.Etteratflammekildenerfjernetskal
etterflammeogettergl|dningstidv{remindreenn2sekunder.
I tillegg aksepteres ikke brennende eller smeltet fragmentering.
B1 Beskyttelsemotoverf|ringsvarme.Testengjennomf|resved}m}le
tidendettar}|ketemperaturenmed24Cp}baksidenavstoffet
somutsettesforvarme.Ettestresultatp}minimum4sekundergir
beskyttelsesgrad B1. H|yeste beskyttelsesgrad er B3
C1 Beskyttelsemotstr}levarme.Testengjennomf|resved}m}le
tidendettar}p}f|reskadetilsvarendeannengradsforbrenningn}r
testmaterialetereksponertforvarmestr}lingtilsvarende20kW/m2.
Ettestresultatp}minimum7sekundergirbeskyttelsesgradCI.
H|yeste beskyttelsesgrad er C4.
EN 61482-1-2 klasse 1
LYSBUE
MetervaresomertestetihenholdtilEN61482-1-2klasse1skalbeskytte
brukermotelektrisklysbue.Vedarbeidn{rogp}spenningsf|rendeanlegg
krevesdetflammehemmendebekledningfor}|kesikkerheten.Testen
gjennomf|resvedatmetervaren(stoffet)monteresp}etstativforanet
kortslutningssted og kortslutning vil bli arrangert.
Pr|vespenning:
min. 400V
Pr|vestr|m, klasse 1
4
kA
Pr|vetid:
0,5
sekund
Krav til resultat etter testen:
-
etterbrennetid skal v{re max. 5 sekunder
-
metervaren (stoffet) skal v{re intakt etter testen og
ingen smelting skal forekomme
-
ingen hull i stoffet som er st|rre 5 mm i alle retninger
EN 1149
ANTISTATISKE EGENSKAPER
Kravogtestmetoderfor}m}lebeskyttelsemotstatiskelektrisitetogspenning.
EN1149-1spesifisererkravogtestmetoderforelektrostatiskbeskyt-
tendekl{rsomhindrerflammendeladninger.Dennestandardenbenyttes
tilm}lingavoverflatemotstandenimaterialermedfibresoms|rgerforjording.
EN1149-2spesifiserertestmetoderform}lingavdenvertikaleelektriskemot-
standen i det beskyttende materialet.
EN1149-3spesifiserermetoderfor}m}lespredningenavelektrostatiskelad-
ningerbortfraoverflateneimaterialetsomerbenyttetibekledningen.
Dennestandardenbrukesp}overflateledendeellerkjerneledendefibre.
EN1149-5spesifisererkravtilproduktstandardforelektrostatiskbeskyttende
plaggsomblirbenyttetsomendelavettotaltjordetsystemav
kl{r og sko for } unng} flammeutladning.
Materialetskaltilfredsstillekravi.h.t.EN1149-1eller1149-3.
EN 342
BEKLEDNING SOMGIR BESKYTTELSE MOTKULDE
Standardenbeskrivertestmetodeogkravtilkl{rsomskalgibeskyttelse
mot kulde.
EN 467
KJEMIKALIER
Dennenormenspesifisererbeskyttelsemotkjemikalier.Metervarener
testetmotenrekkekjemikalier,bl.a.syrerogbaser,ogresultatenep}
gjennombruddstidp}deforskjelligekjemikalieneervistitestrapporten.
For}v{resikkerp}atmetervarent}lerdekjemikalieneduskalbruke,b|r
du kontakte oss og be oss om } sjekke testrapporten.
EN 369
KJEMIKALIER
DennenormenspesifisererkravenetiltestmetoderforovernevnteEN467
og EN14605.
ISO14116
(
erstatter EN 533)
BEGRENSETFLAMMESPREDNING
Standardenspesifiserertestmetodenforbekledningsomkanv{reutsatt
forsporadiskogbegrensetflammespreding.Testmaterialetsombenyt-
tesskaloppn}enbegrensetflammespredningsombeskrevetiindex1,
2
eller3etterantenningihenholdtilprosedyreA,overflateantenningp}
yttersidenavstoffet.Dersometplaggkunoppn}rIndex1kandetikke
brukesmothud,minumumIndex2plaggkanbrukesdirektemothud.
Index 1 -Flammenskalikkerekke|vreellervertikalekantp}testmateriale.
-
Testmaterialet skal ikke dryppe og/eller miste deler.
-
Ingenettergl|dningskalg}fradetforkulledeomr}dettilikke
brent omr}de etter opph|r av flammen
Index 2 -Som index 1 + Testmaterialet skal ikke ha hull
Index 3 -Som index 2 +Etterflamme tid skal v{re max. 2 sek.
etter opph|r av flamme
Indexmerking:3/10/60(indeks3,10gangervaskp}60grader).
EN 343
VANNTETTBEKLEDNING
Dennenormenbeskrivertestmetodeogkravtilmetervareogs|mmeribe-
kledning som skal beskytte mot regn, t}ke og vind.
-
Metervarenskalskalt}leenstrekkstyrkep}minimum450Nibegge
rettvinklede retninger
-
Metervarenskalhaenrivestyrkep}minimum25Nibeggeretninger.
-
Dimensjonaleendringerskalikkeoverstige+/-3%etter5vaskeller
kjemisk rensing
-
S|mstyrken skal v{re minst 225N
EN 471:2003 24TIMERS SYNLIGHET
Dennenormenspesifisererkravenetilyrkesbekledningn}rmanbefinnersegi
etmilj|derdetstillesstorekravtilsynlighet,somforeksempelp}ogvedvei.
Denne standarden inneholder 3 ulike klasser:
Minimumskrav p} materialoverflater i m2 (stoff og refleks):
Generellekrav:Refleksenskalikkev{remindreenn50mmbred.Refleksen
skalhaenavstandfrahverandrep}minst50mmogikkemindreenn50
mm over nedre kant av kjeledress, bukse, jakke og vest.
Minimumareal (m2)
kl3
kl2
kl1
Bakgrunnsmaterial
0,80
0,50
0,14
Refleks
0,20
0,13
0,10
Kombinertmaterial
-
-
0,20
104
EN 14605
KJEMIKALIER
DennenormeninneholdersammekravsombeskrevetiEN467,itillegg
spesifiserernormenkravenetildetferdigeplagget.Dettefordiogs}s|mmer
ogsveiserp}plaggeneskaltestesmotsammekjemikalier.Pr.idager
EN 467 utg}tt og erstattet av EN 14605.
EN 14605